รางวัลการแข่งขันงานวิชาการภาคกลาง นครปฐมวิชาการ
ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 
17 – 19   มิถุนายน  2554

*******************************

ที่

รางวัล

รายการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน

ผู้ฝึกสอน

1.

เหรียญทองยอดเยี่ยม

สื่อการสอนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา

    ครูอรพินท์ พานทอง

2.

เหรียญทองยอดเยี่ยม

โครงงานภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา

 - ด.ช.วุฒินันท์   สิงห์ทอง  ป.5/5
 -  ด.ญ.ศศิธร     อนุสิ        ป.5/5
 -  ด.ญ.ฐิติวรดา โพธิ์ทอง  ป.5/5

ครูอรพินท์ พานทอง
ครูวาสนา บุญพึ่ง

3.

เหรียญทองยอดเยี่ยม

โครงงานวิทยาศาสตร์

 - ด.ญ.วรัญญา   ศิลประดิษฐ์     ป.6/5
 - ด.ญ.ณัฎฐิณี    เครือประดิษฐ์  ป.6/5
 -  ด.ญ.จริสรา    จินดาสวย       ป.6/5

ครูจารุวรรณ ทองสีไพล

4.

เหรียญทองยอดเยี่ยม

โครงงานสิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 - นายเอกพล      ยอดขำ    ม. 5/2
 - นายพีระพงษ์   บัวบังใบ  ม. 6/2
 - นายอนุพงศ์    เสือใย     ม. 5/2

ครูวันดี  ศรีอำไพ

5.

เหรียญทอง

สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา

ครูธีระ  สุภาวิมล

6.

เหรียญทอง

สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
ระดับประถมศึกษา

 - ด.ญ.จุฑาทิพย์/  เดชฤดี    ป.6/1
 - ด.ญ.อภิชญา แต่งประณีต  ป.6/1
 - ด.ญ.นันทิชา พันธุเมฆ      ป.6/5
 - ด.ญ.ธนพร    ขนิษฐ์ทอง   ป.6/5
 - ด.ญ.รัตนพร      ทองภู      ป.5/5

ครูวิมลรัตน์  คันธานุรักษ์

7.

เหรียญทอง

โปรแกรม Microsoft Word 2003
ระดับประถมศึกษา

ด.ญ.กนกวรรณ  สังขพันธ์   ป.6/5

ครูชุติกา ผดุงชัย

8.

เหรียญทอง

โปรแกรม Microsoft Excel 2003
ระดับประถมศึกษา

ด.ช.พชรพล    ไชยกูล     ป.6/5

ครูชุติกา ผดุงชัย

9.
เหรียญทอง
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา

 - ด.ญ.สุพิชฌาย์  ศรีสังข์      ม.3/2
 - ด.ญ.จิระประภา  บุญประดับ ม.3/2
 - ด.ญ. พรรษพร อ่วมทอง      ม.3/2
 - ด.ญ.ภานุชนาถ  เอี่ยมฉวี    ม.3/3
 - ด.ญ.ศิริรักษ์  ปิ ยะวัตร        ม.3/3

ครูอัณชิษฐา มาระยาท
ครูอัญธิภรณ์ รัศมีวงษ์จันทร์

10.
เหรียญทอง

โครงงานสังคมศึกษาฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ด.ญ.ดลยา  ชาววัง   ม. 3/3
 - ด.ญ.ดาริกา  พงษ์โต   ม. 3/3
 - ด.ญ.กชพร   ปัญญารักษ์  ม. 3/3

ครูอัณชิษฐา มาระยาท
ครูอัญธิภรณ์ รัศมีวงษ์จันทร์

11.
เหรียญทอง

โครงงานงานอาชีพฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ด.ญ.มาริศา  น้อยศรี        ม.2/3
 - ด.ญ.ดวงหทัย สุขคะวงษ์ ม.2/3
 -ด.ญ.ธนวรรณ  แก้วสุกใส  ม.2/3

ครูสุธีรา ลาภเวช
ครูจีรวัลย์ เทียนประทีป

12.
เหรียญทอง

วาดภาพสีน้ำ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 -ด.ช.เขษมศักดิ์   สุกใส   ม. 2/3
 -ด.ช.ศุภโชค     รักอักษร  ม. 3/1

ครูดวงใจ ปันธรรม
13.
เหรียญทอง

คัดไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 น.ส.พรประภา  จิตร์ประสงค์ ม.4/1
ครูเรไร  กล่ำทอง
14.
เหรียญทอง

สร้าง Home Page
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 นายฉัตรชัย  จั่นเพ็ชร   ม.6/1
ครูรัชชนก  มีศิริ
15.
เหรียญเงิน

สื่อการสอนการงานอาชีพฯ
ระดับประถมศึกษา

 ครูพัลลภ  วัฒนะชาติ
16.
เหรียญเงิน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ระดับประถมศึกษา

 - ด.ญ.ณิรชา สีเทียนสุข   ป.6/5
 - ด.ญ.ชนกนันท์ เฉลิมบุญ ป.6/5

ครูดุษฎี พัดพิน
ครูจันทร์เพ็ญ ศิลประดิษฐ์
ครูสุธากร เดชขจรไพศาล
ครูวิภา เครือแก้ว
ครูวิมลรัตน์ คันธานุรักษ์

ครูภิญญาดา พุ่มสาขา
17.
เหรียญเงิน
โครงงานสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับระดับประถมศึกษา

 - ด.ช.พงศ์พล   อ่องลออ  ป.5/5
 - ด.ญ.หทัยรัตน์  เฮ้าทา    ป.5/5
 - ด.ญ.ฐิติภา  ฐิตอาภากุล ป.5/5

ครูอำนาจ  มาระยาท
18.
เหรียญเงิน
โครงงานการงานอาชีพฯ 
(E-book)              
ระดับประถมศึกษา

 - ด.ช.ปรเมธ  แจ้งประดิษฐ์  ป.6/5
 - ด.ญ.ปิยวรรณ  ศรีเสงี่ยม   ป.6/5
 - ด.ญ.ปณิตา  อุดมพงษ์      ป.6/5

ครูชุติกา ผดุงชัย
ครูชุติกาญจน์  ยะนา

19.
เหรียญเงิน
โครงงานภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา

 - ด.ญ.บุญธิดา    สินสงวน     ป.6/5
 - ด.ญ.อรภิญญา  กรองมะเริง  ป.6/5
 - ด.ญ.อติพร      วงษ์ภู่งาม     ป.6/5

ครูณัฐชานันท์ นาคบุตร
ครูวันดี ศรีอำไพ

20.
เหรียญเงิน

โครงงานศิลปะ
ระดับประถมศึกษา

 - ด.ช.พรหมลิขิต  ศรีระษา    ป.6/5
 - ด.ญ.ชนัญธฌิดา ตุลาทอง  ป.6/5
 - ด.ญ.อติพร  วงษ์ภู่งาม        ป.6/5

ครูนิลุบล น้อยวงษ์
ครูอัญชลี  สุริวรรณ

21.
เหรียญเงิน
สุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับระดับประถมศึกษา
 ด.ญ.นภัสสร  นพพิทักษ์     ป.6/5
ครูกาญจนา   แก้วคร้าม
22.
เหรียญเงิน

โครงงานสิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ด.ญ.ประกายฝัน วิเชียร        ม.3/2
 - ด.ญ.กาญจนา กลิ่นกุหลาบ  ม.3/2
 - ด.ญ.กมลทิ พย์  อ่วมเกตุ      ม.2/
3

ครูวันดี  ศรีอำไพ
ครูสุธีรา ลาสภเวช

23.
เหรียญเงิน
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ด.ช.ศิริศักดิ์  จันทรังษี     ม.3/3

ครูเพียงใจ  ออมสิน
ครูวาสนา สังข์สมบูรณ์

24.
เหรียญเงิน
โครงงานภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ด.ญ.ณิรัชชา ทองเมืองหลวง ม.3/3
 - ด.ญ.กนกวรรณ  ทองศรี        ม.3/3
 - ด.ญ.ญาดา  โบงูเหลือม        ม.3/3

ครูเพียงใจ  ออมสิน
ครูวาสนา สังข์สมบูรณ์

25.
เหรียญเงิน

คัดลายมือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ช.ตะวัน เขียวลออ  ม. 2/3

ครูวารินทร์ ศรีกุล
ครูปราณี รัตนวงศา

26.
เหรียญเงิน
โครงงานภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ด.ญ.เนตรชนก ทีปปัสสา  ม.1/3
 - ด.ญ.สุภาวดี  อิสสะอาด   ม.1/3
 - ด.ญ.แสงสุรีย์  ชะเอมพันธ์  ม.1/3

ครูวารินทร์ ศรีกุล
ครูปราณี รัตนวงศา

27.
เหรียญเงิน
โครงงานวิทยาศาสตร์
์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ด.ญ.พลอยไพลินลักษณ์พันธ์ ม.3/2
 - ด.ญ.พิราวรรณ ผู้ผึ้ง              ม.3/2
 - ด.ญ.กมลทิพย์ อ่วมเกตุ         ม.2/3

ครูภัทรวดี แตรสังข์
ครูณัฐหทัย จันทร์หง่อม

28.
เหรียญเงิน

โปรแกรมMicroft Power Point
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ช.นพนัย บัวจันทร์      ม.2/3
ครูจีรวัลย์ เทียนประทีป
29.
เหรียญเงิน

โปรแกรม Home Page
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ญ.อมรรัตน์  แสงโหม่ง  ม.3/3
ครูจีรวัลย์ เทียนประทีป
30.
เหรียญเงิน
สุนทระพจน์ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 น.ส.รุ่งทิวา ธีระพันธ์      ม.5/1
ครูเรไร กล่ำทอง
31.
เหรียญเงิน
โครงงานการงานอาชีพฯ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 - น.ส.ทัศนีย์ เอี่ยมอำพร       ม.5/1
 - น.ส.ปิยะพร แหยมเจริญ     ม.6/1
 - นายธนพล มณเฑียรรัตน์   ม.6/1

ครูสุธีรา ลาภเวช

ครูศุภรักษ์ ลิ้มถาวรรักษ์
32.
เหรียญเงิน
โปรแกรมMicrosoft Power Point ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 นายฤทธิพร  ภู่ระหงษ์  ม.5/2
ครูรัชชนก มีศิริ
33.
เหรียญทองแดง
โครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา

 - ด.ญ.อมราพร  รุ่งเรือง       ป.5/1
 - ด.ญ.สุวีรายา ผลบุญนำพา ป.5/5
 - ด.ช.จีรวัฒน์ โพธิ์เกตุ         ป.5/5

ครูทัศนีย์ ระเบียบดี
ครูนิภา รวยลาภ

34.
เหรียญทองแดง
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา

 - ด.ญ.พุทธรักษา ทรัพย์สิน     ป.6/5
 - ด.ญ.ณัฐฐาพร กล่อมตระกูล  ป.6/5
 - ด.ญ.ภัณฑิรา โชติปทุมวรรณ ป.6/5

ครูจุฑามาส โกมลมรรค

ครูวรงค์กร ทองศักดิ์
35.
เหรียญทองแดง
สุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับประถมศึกษา
 ด.ญ.พรณิชา  แสงมณี           ป.6/5
ครูวิจิตรา ธรรมวงศ์
36.
เหรียญทองแดง
โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ด.ญ.ปัทมา โชติกลาง        ม.2/3
 - ด.ช.อัครพงษ์ โพธิ์เจริญ    ม.2/2
 - ด.ช.ชัยณรงค์  เนียมประเสริฐ ม.2/2

ครูฐิติมา พรหมทอง
37.
เหรียญทองแดง

โปรแกรม Microsoft Word 2003
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ช.ปิยะนันท์ จินดาอินทร์ ม.2/3

ครูจีรวัลย์ เทียนประทีป
38.
เหรียญทองแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 - น.ส.รัตนาพร ตู้วิจิตร           ม.5/1
 - น.ส.กัญญารัตน์ อุดมพุทธา  ม.5/1
 - น.ส.ลัดดาวรรณ กันกะนิด    ม.5/1

ครูจารุวรรณ งอกงาม
ครูอรรถนิรุตติ์ ปกป้อง