สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล  กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

                              (โดย นายมนัส  ครองญาติ)

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้งานบ้าน ชุดขนมไทยประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(โดย นางสาวณัฐชนัญ อ.ใบหยกวิจิตร)

 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
จับใจความ (Reading Comprehension) สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 3
วัดชัยมงคล
   
                        (โดย นางวาสนา    สังข์สมบูรณ์)


รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง อริยสัจ 4  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

                         (โดยนางสาวอัญธิภรณ์  รัศมีวงษ์จันทร์)
การพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย
ชุด โรงเรียนหุบเขาก้าวเข้ายุคไอที สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                         (โดยนางชุติกา    ผดุงชัย)

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

                          (โดยนายมนตรี  รื่นสุข)

รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
อ่างทองของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                  (โดยนางสาวมณฑิรา  วัฒนะระวีศิลป์ )

รายงานการใช้ชุดการเรียนรายบุคคล เรื่อง พืชรอบตัวเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

                          (โดยนางสุมาลี  มงคลไวย์)

 

Design By : krujee    

E-mail : krujee.t@gmail.com

เว็บนี้สามารถแสดงผลได้เหมาะสมที่สุด

บนความละเอียด 1024 x 768 px
WELCOME  TO  www.t3chaimongkol.ac.th